מנהל חשבונות סוג 2+1

1 אודות המקצוע והמגמה

הנהלת חשבונות מתבצעת הן באופן וולונטרי והן בכפוף להוראות חוקיות. במסגרות מסוימות,בהעדר

מחויבות חוקית כלשהי, משמש החשש מאובדן שליטה כמניע לניהול חשבונות, מכיוון שניהול  חשבונות תקין מאפשר תכנון הקצאת המשאבים הכספיים ומעקב אחר ניתובם. ניהול חשבונות שיטתי מאפשר תרגום מטרות ויעדים למונחים כספיים, התחקות אחר דרכי העמידה בהם, וסיכום התוצאות הכספיות תוך הפקת לקחים.

מנהל חשבונות סוג 2+1 – הינו מסלול המשלב רמת בסיס ורמת ביניים בהכשרת מנהל החשבונות.

מנהל חשבונות 2+1 יכול בהכשרתו להשתלב כשכיר בניהול חשבונות של עסקים תעשייתיים/יצרניים,

לרבות חברות, שותפויות ועסקים בעלי מבנה או אפיון מיוחד. בעסקים גדולים או מורכבים במיוחד יוכל לנהל את חשבונותיהם כשכיר בכפיפות למנהל חשבונות ראשי, חשב או רואה חשבון. כמו כן הוא יכול להשתלב כבעל מקצוע חופשי, לפתוח משרד כעצמאי (או בשותפות עם מנהלי חשבונות נוספים), ולתת שירותי הנהלת חשבונות לעסקים שונים. כעצמאי הוא יכול לתת שירותי הנהלת חשבונות למשרדים של יועצי מס ורואי חשבון ("קבלנות משנה").

במסגרת תפקידו מנהל חשבונות סוג 2 –מתקדם ינהל חשבונות (מכולל ההיבטים החשבונאיים כולל:

רישום, של שותפויות, מיזוג, פירוק, חלוקת רכוש, חישובי עלות עסקאות מט"ח, חישובי פחת, חישובי שכר, עריכת דוחות כספיים מתקדם, וכדומה)של עסקים תעשייתיים/יצרניים, לרבות עסקים המאוגדים כחברות או שותפויות; ו/או ינהל חשבונות של עסקים ועסקאות בעלי מבנה או אפיון מיוחד (רשויות, מלכ"ר, קבלנים, מפעל תעשייתי), כגון עסקות משותפות, מכירות במשגור וכד'. פעילות זו תבוצע מעבר להכשרתו כמנהל חשבונות סוג 1 – בסיסי המכשירו לביצוע רישומי יומן שוטפים (ממוחשבים), הנגזרים מפעילות בעסק מסחרי פשוט; התאמות סוף שנה וסגירת חשבונות, ועריכת דוחות כספיים ברמה בסיסית.

על מנהל החשבונות להיות בקיא בכללי חשבונאות מקובלים הנקבעים על-ידי מוסדות תקינה חשבונאית, ועליו לספק מוצר איכותי ומקצועי העומד לביקורתם של גורמים מקצועיים אחרים (שויות מס, מבקרה, רשות לניירות ערך וכדומה).

2 תנאי קבלה

1 .בוגר 12 שנות לימוד או תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה

של 11 ש"ל.

2 .וועדת קבלה.

 

בחינות ותעודות - לאחר עמידה בכל דרישות תכנית הלימודים

1 .בחינות חיצוניות:

א. בחינה עיונית: הנה"ח סוג 1+2( בסיסי + מתקדם( שתכלול:

חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק, חישובים מסחריים.

ב. בחינה מעשית: חשבונאות מעשית ממוחשבת סוג 2+1( בסיסי +

מתקדם(.

2 .בחינות פנימיות:

א. בכל שאר המקצועות הנלמדים, בנוסף לבחינות החיצוניות.

1 .תעודת גמר: מנהל חשבונות סוג 1+2( בסיסי + מתקדם(. תעודות

2 .תעודת מקצוע: הנהלת חשבונות סוג  2 ( הקיים).